Splošni pogoji poslovanja

Ti pogoji poslovanja določajo pogoje nakupa preko Funtrade spletne strani, ki je dostopna na povezavi http://www.funtrade.net (v nadaljevanju: 'spletna stran') in jo upravlja Funtrade d.o.o. (v nadaljevanju: 'ponudnik').  Poleg teh pogojev poslovanja lahko za določene odseke, podstrani ali določene uporabnike veljajo posebni pogoji poslovanja ali pogodbena določila.

Ob spletnem naročilu boste prejeli e-poštno sporočilo o prejemu oddanega naročila, šteje se, da je naročilo potrjeno oz. zaključeno.

1. INFORMACIJE O PONUDNIKU IN KOMUNIKACIJA Z NJIM

 Ponudnik in njegov naslov:  Funtrade d.o.o., Usnjarska cesta 16c, 1275 Šmartno pri Litiji
 Elektronski naslov:
 (uporabniki naj pošljejo e-sporočilo za kakršnekoli ugovore,   pripombe, vprašanja ali izjave)
 [email protected]
 Matična številka:  6768733000
 Identifikacijska številka za DDV:  SI44614322
 Vpisan v:  Sodni register Okrožnega sodišča v Ljubljani, dne 26. 1. 2015

 Podjetje Funtrade d.o.o. je zavezanec za plačilo DDV-ja.


2. PRAVICA DO ODSTOPA, VRAČILO BLAGA


Pri pogodbah, sklenjenih na daljavo, ima potrošnik pravico, da v 14 dneh od prevzema blaga podjetju sporoči, da odstopa od pogodbe, ne da bi mu bilo treba navesti razlog za svojo odločitev. Edini strošek, ki bremeni potrošnika v zvezi z odstopom od pogodbe, je neposreden strošek vračila blaga. O nameravanem vračilu nas prosimo pisno obvestite na kontaktni e-mail [email protected]. Če je potrošnik blago že prejel in odstopi od pogodbe, ga vrne ali izroči podjetju ali osebi, ki jo podjetje pooblasti za prevzem blaga, nemudoma oziroma najpozneje v 14 dneh po obvestilu iz 134. člena tega zakona, razen če podjetje ponudi, da samo prevzame vrnjeno blago. Šteje se, da potrošnik pravočasno vrne blago, če ga pošlje pred iztekom 14-dnevnega roka za vračilo. Edini strošek, ki bremeni potrošnika v zvezi z odstopom od pogodbe, je neposreden strošek vračila blaga. V primeru odstopa od pogodbe podjetje nemudoma oziroma najpozneje v 14 dneh po prejemu obvestila o odstopu od pogodbe vrne vsa prejeta plačila.

Prejeto blago mora kupec vrniti nepoškodovano in v nespremenjeni količini, razen če je blago uničeno, pokvarjeno, izgubljeno ali se je njegova količina zmanjšala, ne da bi bil za to kriv potrošnik.

Za lažje razumevanje pravic o vračilu izdelkov, navajamo pojasnilo tržnega inšpektorata (vir: Informacije - Glasilo Trgovinske zbornice Slovenije, 20. januar 2012, številka 3):

Pri pravici do odstopa od pogodbe, sklenjene na daljavo, je treba vedeti, da gre za odstop od pogodbe, ne da bi bilo s stvarjo samo karkoli narobe, pač pa gre ta pravica potrošniku že zaradi same narave pogodbe – sklenitev pogodbe na daljavo. Pri pravici do odstopa od pogodbe namreč ne gre za to, da potrošnik ne bi vedel, kaj kupuje (načeloma potrošnik tudi pri ostalih stvareh ve, kaj naroča), temveč zgolj za to, da o svoji odločitvi v zakonsko predvidenem roku premisli in v primeru, da je bila ta odločitev prenagljena, spremeni svojo odločitev in odstopi od pogodbe. Prav tako je treba vedeti, da sklenitev pogodbe na daljavo potrošniku ne daje več pravic, kot sicer sklenitev pogodbe na klasičen način (to je z obiskom v prodajalni). Tako potrošnik ne more in ne sme prejetega blaga neovirano uporabljati ves čas do odstopa od pogodbe, saj tukaj ne gre za nakup na preizkušnjo, kjer bi bil preizkus blaga pogoj za ohranitev pogodbe v veljavi. Potrošnik tako sme opraviti ogled in preizkus prejetega blaga zgolj v obsegu, kot je to nujno potrebno za ugotovitev dejanskega stanja in kot je to običajno v prodajalnah. Vsakršno »preizkušanje«, ki odstopa od navedenega, je mogoče šteti za uporabo blaga, kar pomeni, da potrošnik s tem izgubi pravico do odstopa od pogodbe. Pravica do odstopa od pogodbe ne daje potrošniku nobene pravice več, pač pa samo možnost, da tudi po tem, ko že prejme blago, ponovno premisli svojo odločitev o nakupu in v primeru, da je bila ta odločitev prenagljena, spremeni svojo odločitev in odstopi od pogodbe, ne daje pa mu pravice uporabe blaga.

V vsakem primeru morajo biti izdelki vrnjeni nepoškodovani in v nespremenjeni količini.

PRAVICA DO ODSTOPA OD POGODBE (134. člen ZVPot-1)

Pri pogodbah, sklenjenih na daljavo ali zunaj poslovnih prostorov, ima potrošnik pravico, da v 14 dneh obvesti podjetje, da odstopa od pogodbe, ne da bi mu bilo treba navesti razlog za svojo odločitev.

IZJEME OD PRAVICE DO ODSTOPA OD POGODBE (135. člen ZVPot-1)

Razen če sta se pogodbeni stranki dogovorili drugače, potrošnik nima pravice do odstopa od pogodbe iz prejšnjega člena pri teh pogodbah:

1. o blagu ali storitvah, katerih cena je odvisna od nihanj na trgih, na katera podjetje nima vpliva in ki lahko nastopijo v roku odstopa od pogodbe;

2. o blagu, ki je izdelano po natančnih navodilih potrošnika in prilagojeno njegovim osebnim potrebam;

3. o blagu, ki je hitro pokvarljivo ali mu hitro preteče rok uporabe;

4. o opravljanju storitve, ki potrošnika zavezuje k plačilu, če podjetje pogodbo v celoti izpolni ter se je opravljanje storitve začelo na podlagi potrošnikovega izrecnega predhodnega soglasja in s privolitvijo, da izgubi pravico do odstopa od pogodbe, ko jo podjetje v celoti izpolni;

5. o dobavi zapečatenih avdio ali videoposnetkov in računalniških programov, če je potrošnik po dostavi odprl varnostni pečat;

6. o dobavi časopisov, periodičnega tiska ali revij razen pri naročniških pogodbah za dobavo takih publikacij;

7. o dobavi zapečatenega blaga, ki ni primerno za vračilo zaradi varovanja zdravja ali higienskih vzrokov, če je potrošnik po dostavi odprl pečat;

8. o dobavi blaga, ki je zaradi svoje narave neločljivo pomešano z drugimi predmeti;

9. o dobavi alkoholnih pijač, katerih cena je dogovorjena ob sklenitvi prodajne pogodbe in ki se lahko dostavijo po 30 dneh, njihova dejanska vrednost pa je odvisna od nihanj na trgu, na katera podjetje nima vpliva;

10. sklenjenih na javnih dražbah;

11. pri katerih je potrošnik izrecno zahteval obisk podjetja na domu zaradi izvedbe nujnega popravila ali vzdrževanja. Če podjetje pri takem obisku opravi še dodatne storitve, ki jih potrošnik ni izrecno zahteval, ali dostavi blago, ki ne predstavlja nadomestnih delov, nujno potrebnih za vzdrževanje ali popravilo, ima potrošnik za navedene dodatne storitve in blago pravico do odstopa od pogodbe;

12. o nastanitvi, ki ni namenjena stalnemu bivanju, prevozu blaga, najemu vozil, pripravi in dostavi hrane, ali storitvah za prosti čas, pri katerih se podjetje zaveže, da bo izpolnilo svojo obveznost ob točno določenem datumu ali v točno določenem roku;

13. o dobavi digitalne vsebine, ki se ne dobavi na materialnem nosilcu podatkov, če se je izvajanje začelo in, kadar pogodba potrošnika zavezuje k plačilu, če:

- je potrošnik predhodno podal izrecno soglasje za začetek izvajanja v času odstopnega roka,

- je potrošnik privolil, da s tem izgubi pravico do odstopa od pogodbe, in

- je podjetje predložilo potrdilo v skladu s šestim odstavkom 132. člena ali z drugim odstavkom 133. člena tega zakona..

 

ODSTOPNI ROK (136. člen ZVPot-1)

Pri prodajni pogodbi začne odstopni rok iz 134. člena tega zakona teči z dnem, ko:

1. potrošnik ali tretja oseba, ki ni prevoznik in jo imenuje potrošnik, pridobi dejansko posest nad blagom;
2. potrošnik ali tretja oseba, ki ni prevoznik in jo imenuje potrošnik, pridobi dejansko posest nad zadnjim kosom blaga, če je predmet pogodbe več kosov blaga, ki jih potrošnik naroči v enem naročilu;
3. potrošnik ali tretja oseba, ki ni prevoznik in jo imenuje potrošnik, pridobi dejansko posest nad zadnjo pošiljko ali kosom blaga, če je dostava blaga sestavljena iz več pošiljk ali kosov;
4. potrošnik ali tretja oseba, ki ni prevoznik in jo imenuje potrošnik, pridobi dejansko posest nad prvim kosom blaga, če je dostava blaga v določenem obdobju redna..
Pri pogodbi o opravljanju storitev začne odstopni rok iz prvega odstavka tega člena teči z dnem sklenitve pogodbe.

Pri pogodbah o dobavi vode, plina ali električne energije, če se ti ne prodajajo v omejeni prostornini ali določeni količini, daljinskega ogrevanja ali digitalne vsebine, ki ni zapisana na otipljivem nosilcu, začne odstopni rok iz prvega odstavka tega člena teči z dnem sklenitve pogodbe.

 

PRENEHANJE OBVEZNOSTI STRANK (139. člen ZVPot-1)

Z uveljavitvijo pravice do odstopa od pogodbe iz 134. člena tega zakona prenehajo obveznosti strank glede:

- izpolnjevanja pogodbe ali

- sklenitve pogodbe, kadar je dal ponudbo za sklenitev pogodbe potrošnik.

 

VRAČILO BLAGA (140. člen ZVPot-1)

Če je potrošnik blago že prejel in odstopi od pogodbe, ga vrne ali izroči podjetju ali osebi, ki jo podjetje pooblasti za prevzem blaga, nemudoma oziroma najpozneje v 14 dneh po obvestilu iz prvega odstavka 134. člena tega zakona, razen če podjetje ponudi, da samo prevzame vrnjeno blago. Šteje se, da potrošnik pravočasno vrne blago, če ga pošlje pred iztekom 14 dnevnega roka za vračilo.

 

STROŠKI POVEZANI Z ODSTOPOM OD POGODBE (141. člen ZVPot-1)

Potrošnik z uveljavljanjem pravice do odstopa od pogodbe prevzema le obveznosti iz tega člena in tretjega odstavka 143. člena tega zakona. Potrošnik v zvezi z odstopom od pogodbe krije samo stroške vračila blaga ali digitalne vsebine, ki je dobavljena na materialnem nosilcu podatkov, razen če te stroške krije podjetje ali če podjetje predhodno ne seznani potrošnika, da ga bremeni ta strošek.

 

VRAČILO PLAČIL (143. člen ZVPot-1)

V primeru odstopa od pogodbe podjetje nemudoma oziroma najpozneje v 14 dneh po prejemu obvestila o odstopu od pogodbe vrne vsa prejeta plačila.

Podjetje vrne prejeta plačila potrošniku z enakim plačilnim sredstvom, kot ga je uporabil potrošnik, razen če je potrošnik izrecno zahteval uporabo drugega plačilnega sredstva in če potrošnik zaradi tega ne nosi nobenih stroškov.

Potrošnik ne more zahtevati povračila dodatnih stroškov, ki so nastali, če se je izrecno odločil za drugo vrsto pošiljke, kakor je cenovno najugodnejša standardna pošiljka, ki jo ponuja podjetje.

Pri prodajnih pogodbah lahko podjetje zadrži vračilo prejetih plačil do prevzema vrnjenega blaga ali dokler potrošnik ne predloži dokazila, da je blago poslal nazaj, razen če podjetje ponudi možnost, da samo prevzame vrnjeno blago.

Za več informacij glede stroškov potrošnika v zvezi z odstopom od pogodbe, vrnitve plačil, vrnitve blaga v roku za odstop in omejitve pravice do odstopa od pogodbe nas kontaktirajte na 059 340 400.

Stroški vračila blaga so na strani potrošnika. Blago lahko potrošnik vrne po pošti.

Kupec je skladno z Obligacijskim zakonikom naročen paket dolžan prevzeti in plačati odkupnino. V kolikor kupec paketa ne prevzame, s tem dejanjem podjetju povzroča finančno škodo, zato vse potencialne kupce pozivamo, da pred oddajo naročila preverijo svoje finančno stanje in v primeru nezmožnosti plačila ne oddajo naročila v spletni trgovini.

V primeru neprevzetega paketa stranki zaračunamo stroške pošiljanja neprevzetega paketa in stroške vrnitve paketa, ki znašajo 12 €. Naročnik se lahko prej omenjenih stroškov izogne z vnovično dostavo, povečano za stroške vrnitve pošiljke in nove dostave. V primeru lažnih naročil bomo IP naslov kupca predali v nadaljnjo obravnavo kot zlorabo.

 

STVARNE NAPAKE

Prodajalec mora potrošniku izročiti blago v skladu s pogodbo in odgovarja za stvarne napake svoje izpolnitve.

Napaka je stvarna:

če stvar nima lastnosti, ki so potrebne za njeno normalno rabo ali za promet;
če stvar nima lastnosti, ki so potrebne za posebno rabo, za katero jo kupec kupuje, ki pa je bila prodajalcu znana oziroma bi mu morala biti znana;
če stvar nima lastnosti in odlik, ki so bile izrecno ali molče dogovorjene oziroma predpisane;
če je prodajalec izročil stvar, ki se ne ujema z vzorcem ali modelom, razen če je bil vzorec ali model pokazan le zaradi obvestila.
Primernost blaga za normalno rabo se presoja glede na običajno blago enake vrste in ob upoštevanju kakršnihkoli prodajalčevih izjav o značilnostih blaga, ki jih je dal prodajalec ali proizvajalec zlasti z oglaševanjem, predstavitvijo izdelka ali navedbami na blagu samem.

Za odgovornost za stvarne napake se uporabljajo določbe zakona, ki ureja obligacijska razmerja, če ta zakon ne določa drugače.

 

OBVESTILO O NESKLADNOSTI IN PREGLED BLAGA (84. člen ZVPot-1)

Potrošnik lahko uveljavlja svoje pravice iz naslova neskladnosti, če o neskladnosti obvesti prodajalca v dveh mesecih od dneva, ko je bila neskladnost ugotovljena. Potrošnik v obvestilu o neskladnosti natančno opiše neskladnost. Obvestilo o neskladnosti lahko potrošnik prodajalcu sporoči osebno, o čemer mu prodajalec izda potrdilo, ali ga pošlje v prodajalno, kjer je bilo blago kupljeno, ali pa ga sporoči zastopniku prodajalca, s katerim je sklenil prodajno pogodbo. Potrošnik prodajalcu omogoči, da blago, za katerega potrošnik zatrjuje, da je neskladno, pregleda.

 

JAMČEVALNI ROK (78. člen ZVPot-1)

Prodajalec odgovarja za vsako neskladnost blaga, ki obstaja ob dobavi blaga in ki se pokaže v dveh letih od dobave blaga. Prejšnji odstavek se brez poseganja v prvi odstavek 74. člena tega zakona uporablja tudi za blago z digitalnimi elementi. V primeru blaga z digitalnimi elementi, pri katerem prodajna pogodba določa nepretrgano dobavo digitalne vsebine ali digitalne storitve v določenem obdobju, je prodajalec odgovoren za vsako neskladnost digitalne vsebine ali digitalne storitve, ki nastane ali se pokaže v dveh letih od dobave blaga z digitalnimi elementi. V primeru blaga z digitalnimi elementi, pri katerem prodajna pogodba določa nepretrgano dobavo digitalne vsebine ali digitalne storitve za obdobje, daljše od dveh let, je prodajalec odgovoren za vsako neskladnost digitalne vsebine ali digitalne storitve, ki nastane ali se pokaže v obdobju, v katerem je treba v skladu s prodajno pogodbo dobaviti digitalno vsebino ali digitalno storitev. Če je predmet prodajne pogodbe rabljeno blago, se lahko prodajalec in potrošnik dogovorita za krajši rok odgovornosti prodajalca, kot je določen v prvem do četrtem odstavku tega člena, vendar ta rok ne sme biti krajši kot eno leto.

 

JAMČEVALNI ZAHTEVKI IN DRUGE PRAVICE POTROŠNIKA (81. člen ZVPot-1)

V primeru neskladnosti blaga je potrošnik, ki je o neskladnosti blaga obvestil prodajalca, pod pogoji in v vrstnem redu iz tega odseka, upravičen da: 

1. zahteva od prodajalca brezplačno vzpostavitev skladnosti blaga;

2. zahteva znižanje kupnine v sorazmerju z neskladnostjo ali odstopi od prodajne pogodbe in zahteva vračilo plačanega zneska.

Potrošnik lahko zadrži plačilo preostalega dela kupnine ali dela tega preostalega dela kupnine, dokler prodajalec ne izpolni svoje obveznosti iz tega odseka. Potrošnik to pravico uveljavlja z izjavo, s katero prodajalca obvesti o svoji odločitvi.

V vsakem primeru ima potrošnik tudi pravico, da od prodajalca zahteva povrnitev škode, zlasti pa povračilo stroškov materiala, nadomestnih delov, dela, prenosa in prevoza izdelkov, ki nastanejo zaradi izpolnitve obveznosti iz prejšnjega odstavka tega člena. Pravice potrošnika iz prvega odstavka ugasnejo s potekom dveh let od dneva, ko je o stvarni napaki obvestil prodajalca.

V vsakem primeru ima potrošnik tudi pravico, da od prodajalca zahteva povrnitev škode, zlasti pa povračilo stroškov materiala, nadomestnih delov, dela, prenosa in prevoza blaga, ki nastanejo zaradi uveljavljanja jamčevalnega zahtevka iz prvega odstavka tega člena.

 

ZAHTEVKI POTROŠNIKA (100. člen ZVPot-1)

V primeru nepravilnosti pri opravljeni storitvi lahko potrošnik, ki je o tem obvestil podjetje: - zahteva neodplačno odpravo nepravilnosti pri opravljeni storitvi; - zahteva ponovno izvedbo storitve; - zahteva vračilo dela kupnine v sorazmerju z nepravilnostmi pri opravljeni storitvi ali - odstopi od pogodbe in zahteva vračilo plačanega zneska.

Roki, ki so določeni za odgovornost prodajalca za neskladnost blaga, se smiselno uporabljajo tudi za izvajalca storitve, če s posebnim zakonom ni določen daljši rok.

 

PREPOVED OMEJITVE ALI IZKLJUČITVE ODGOVORNOSTI (79. člen ZVPot-1)

S pogodbeno določbo ni mogoče omejiti ali izključiti odgovornosti prodajalca za neskladnost blaga, kot je določena s tem zakonom. 

Pogodbena določba, ki nasprotuje prejšnjemu odstavku, je nična.

 

3. GARANCIJA

Pravilnik o blagu, za katero se izda garancija za brezhibno delovanje (Uradni list RS, št. 14/12).

Če blago, za katero je izdana obvezna garancija, ne izpolnjuje specifikacij ali nima lastnosti, navedenih v garancijskem listu ali oglaševalskem sporočilu, lahko potrošnik najprej zahteva odpravo napak. Če napake niso odpravljene v skupno 30 dneh od dneva, ko je proizvajalec ali pooblaščeni servis od potrošnika prejel zahtevo za odpravo napak, mora proizvajalec potrošniku brezplačno zamenjati blago z enakim, novim in brezhibnim blagom. Rok se lahko podaljša na najkrajši čas, ki je potreben za dokončanje popravila ali zamenjave, vendar za največ 15 dni. Pri določitvi podaljšanega roka se upoštevajo narava in kompleksnost blaga, narava in resnost neskladnosti ter napor, ki je potreben za dokončanje popravila ali zamenjave. O številu dni za podaljšanje roka in razlogih za njegovo podaljšanje proizvajalec obvesti potrošnika pred potekom 30-dnevnega roka.

Garancijski rok za artikle je naveden v priloženem garancijskem listu.  Garancija ne velja za artikle, ki se odprodajo kot razstavni eksponat. Stranka je pred nakupom opozorjena ali gre za razstavni eksponat in je iz njene strani tudi pregledan. Artikli, ki so razstavni eksponati, so  kupljeni po principu videno - kupljeno, zato kasnejše reklamacije niso možne.

Možnosti prostovoljne garancije ni.

 

4. DOBAVNI ROK


Dobavni rok za posamezen artikel je praviloma naveden ob posameznem artiklu. Dobavni roki so zgolj informativne narave in so odvisni od več različnih dejavnikov, zaradi česar se lahko spreminjajo. 

Opomba pri artiklu: 

NA ZALOGI PRI DOBAVITELJU - pomeni, da je artikel na zalogi pri dobavitelju v njegovem centralnem skladišču. Potrebno je upoštevati še čas prevoza. Dobavni rok 14-45 dni.  

NA ZALOGI - artikle, ki so pri nas na zalogi vam dobavimo predvidoma v 3-10 dneh. Za artikle, ki jih je potrebno naročiti in niso na zalogi velja dobavni rok posameznega dobavitelja, oziroma vam ga dostavimo v 3-10 dneh od prejema v naše skladišče.

Razpoložljivost: 

DOBAVLJIVO - pomeni, da so artikli dobavljivi, vendar ne nujno na zalogi, in jih je potrebno naročiti.

Za točno informacijo o dobavi nas kontaktirajte.

Dobavni rok RAZSTAVNIH EKSPONATOV: Eksponat lahko po predhodnem dogovoru sami prevzamete v delovnem času skladišča, od ponedeljka do petka od 7. do 14. ure. V primeru naše dostave, vam artikel pripeljemo v roku 7-21 dni.

 

NAKUP RAZSTAVNIH EKSPONATOV
Pri nakupu razstavnih eksponatov veljajo posebni pogoji, saj so bili artikli razstavljeni v naši salonu in niso pripravljeni za transport preko dostavne službe.

Razstavni eksponati so kupljeni po principu videno - kupljeno, zato kasnejših reklamacij ne moremo upoštevati.

V kolikor ima določen eksponat kakršnokoli pomanjkljivost, vas trgovec pred nakupom na to tudi opozori.

 

5. POGODBA


Nakupna pogodba je sklenjena, ko ponudnik potrdi prejem potrošnikovega/uporabnikovega naročila, in sicer z elektronskim sporočilom, ki ga pošlje na uporabnikov elektronski naslov .
Nakupna pogodba se sklene v slovenskem jeziku. Ti pogoji poslovanja so sestavni del nakupne pogodbe.

Nakupna pogodba je shranjena pri podjetju in jo lahko prejmete na pisno zahtevo. Svojo zahtevo sporočite na naslov:

Spletna trgovina, Funtrade d.o.o., Usnjarska cesta 16c, 1275 Šmartno pri Litiji.

Pri pogodbi, sklenjeni za nedoločen čas, ali pogodbi, ki vključuje naročnino, končna cena vsebuje skupne stroške za obračunsko obdobje. Če se taki stroški zaračunavajo po nespremenljivi obrestni meri, skupna cena vsebuje tudi skupne mesečne stroške. Kadar skupnih stroškov ni mogoče vnaprej izračunati, podjetje navede način izračuna cene.

Navedena zakonska določila veljajo tudi za pogodbe o najemu, zakupu, najemu ali drugih oblikah pogodbenih obveznosti.

 

6. NAROČANJE


1. PREKO SPLETNE TRGOVINE - KOŠARICE
Postopek nakupa preko spletne trgovine je preprost, saj vas računalnik vodi skozi celoten postopek. Izberete želeni artikel, nato sledite navodilom računalnika. V kolikor imate težave z naročanjem prek košarice nas prosimo kontaktirajte na 059 340 400 ali preko spletnega svetovalca (na spodnjem desnem robu vašega ekrana).

Postopek nakupa na www.funtrade.net
I. Nakupovalna košarica
1. korak: na spletni strani nakupovalne košarice www.funtrade.net se, v zgornjem delu nahaja ikona nakupovalne košarice, v kateri se (po kliku na ikono) uporabniku prikažejo izdelki, ki jih je med brskanjem po spletni trgovini dodal v nakupovalno košarico. Če želi uporabnik odstraniti določen izdelek iz košarice, mora klikniti na povezavo 'Odstrani artikel iz košarice', ki se nahaja desno od izdelka. Če želi uporabnik v košarico dodati še druge izdelke mora klikniti povezavo ''Nadaljuj nakup''. Strošek dostave je odvisen od načina dostave in naročenih artiklov (podrobno) in je razviden iz dokumenta (Podatki o nakupu), ki ga prejmete na vaš e-poštni naslov. V kolikor ima uporabnik promocijsko geslo za popust, ga vpiše v navedeno okence in klikne na gumb 'Potrdi'. Nato potrošnik potrdi izbrane izdelke s klikom na gumb 'Potrdi nakup'.

2. korak: uporabnik izbere naslov za dostavo ter način. Na naslednji korak košarice se premakne s klikom na gumb 'Naprej'.

3. korak: uporabnik izbere način plačila ter klikne na gumb 'Naprej'.

4. korak: Uporabnik zaključi naročilo s klikom na gumb Potrdi naročilo. Če se želi uporabnik vrniti na prejšnji korak košarice, lahko to stori s klikom na ikono ''Back'' oz. 'Nazaj' v orodni vrstici brskalnika ali s klikom na katerega od korakov, ki so prikazani v zgornjem delu pri ikoni košarice.

Uporabnik odda svoje naročilo s klikom na gumb 'Potrdi naročilo''.

5. korak: če je bilo sporočilo uspešno posredovano, se uporabniku na spletni strani izpiše tekst 'Vaše naročilo je bilo sprejeto! !' Poleg tega je uporabnik seznanjen, da bo na posredovani e-naslov, ki ga je vnesel pri prijavi, prejel e-pošto s podrobnostmi njegovega naročila, kjer lahko pregleda vse naročene izdelke in podatke, ki jih je vnesel ob oddaji naročila.

Če uporabnik po oddaji naročila želi karkoli spremeniti ali naročilo v celoti preklicati, lahko to stori, kot je opisano v točki II. Potrditev naročila, in sicer:

preko naše e-pošte na [email protected]
po telefonu 059 340 400
II. Potrditev naročila
Po oddaji naročila bo uporabnik na posredovani e-naslov, ki ga je vnesel ob naročilu, prejel e-pošto s podrobnostmi njegovega naročila ter z obvestilom, da je naročilo oddano in zabeleženo. Uporabnik je v omenjenem elektronskem sporočilu seznanjen, da nas lahko v primeru kakršnikoli dodatnih informacij preko e-pošte [email protected]
Ob potrditvi naročila svetovalec iz klicnega centra po e-pošti obvesti uporabnika o predvidenem roku dostave naročenega blaga. Če bo uporabnik želel po potrditvi naročila, naročilo preklicati, lahko to stori vse do trenutka, ko naročeno blago še ni odposlano, in sicer preko preko telefona (059 340 400) ali preko e-pošte: [email protected]

Ob dostavi podjetja, na naslovu v Sloveniji, je mogoče gotovinsko ali kartično plačilo. Kartično plačilo je mogoče le, če je internetna povezava delujoča.

III. Odprema blaga
Ponudnik pripravi v dogovorjenem roku blago za odpremo in ga odpošlje na naročnikov naslov. V primeru, da se rok dostave nepričakovano podaljša, se kupca obvesti po telefonu ali e-pošti.

2. PREKO SPLETNEGA OBRAZCA
V spletni obrazec vpišete vaše kontaktne podatke in sporočilo. Na podlagi vašega povpraševanja vam bomo poslali predračun.

3. PO TELEFONU
Naročanje po telefonu je možno od ponedeljka do petka med 8.00 in 16.00. Telefonska številka za naročila: 059 340 400.

Stroški naročila po telefonu so vezani na vašega klicnega operaterja in so zaračunani skladno z njegovo tarifo.

4 .PREKO SPLETNEGA SVETOVALCA
Naročilo lahko oddate tudi preko spletnega svetovalca, ki ga lahko kontaktirate v pogovornem oknu, ki se vam prikaže v spodnjem desnem kotu ekrana. V obratovalnem času spletne trgovine vam je v živo na voljo svetovalec, ki vam svetuje pri nakupu in s katerim se tudi lahko dogovorite za nakup. Izven obratovalnega časa spletne trgovine, bomo vaše naročilo prejeli na naš elektronski naslov in bo obdelano naslednji delovni dan.

Na podlagi dogovorjenega vam pripravimo predračun.

5. NAČIN PLAČILA
1. PLAČILO S PREDHODNIM NAKAZILOM NA TRANSAKCIJSKI RAČUN (po predračunu):
Naročeno blago lahko na katerikoli banki, Pošti Slovenije ali preko spletne banke plačate z nakazilom na naš transakcijski račun. Plačilo izvedete na osnovi prejetega predračuna, ki ga prejmete po oddanem naročilu Dobavni rok prične teči z dnevom priliva sredstev na naš račun.

3. PLAČILO Z BANČNO ALI KREDITNO KARTICO V SPLETNI TRGOVINI
Plačilo je možno z BA kartico, MasterCard, Visa, American Express.

4. PLAČILO OB POVZETJU
Po povzetju je možno plačilo artiklov manjše vrednosti in artiklov, ki so na zalogi. Za artikle po naročilu je porebno predhodno poravnati avans v višini 30% zneska nakupa. Stroški odkupnega poslovanja znašajo 1,00 €.

5. OBROČNO ODPLAČEVANJE
Obročno plačilo je omogočeno preko podjetja Summit leasing Slovenija- 1stavno. Vse informacije najdete tukaj (kliknite).

 

8. PLAČILNI POGOJI


Veljavnost cene za izbrano blago ali storitve velja na dan nakupa, in sicer na dan zaključka in oddaje naročila preko spletne trgovine www.funtrade.net.

Vse cene so v evrih in že vsebujejo DDV. Cene ne vsebujejo stroškov dostave oziroma poštnine, le-ti pa so navedeni ob izračunu vrednosti naročila pred elektronsko potrditvijo naročila. 
Pred dostvao artiklov in/ali montažo infra savn mora biti znesek v celoti poravnan.

Akcijske cene veljajo pri plačilu z gotovino ali  nakazilom na TRR.
Cene so zgolj informativne in se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila. V ceno niso vključeni dekorativni elementi na slikah. Slike so simbolične.

 

9. REKLAMACIJE IN INFORMACIJE


V primeru reklamacije ali potrebe po dodatnih informacijah v zvezi s storitvijo spletne strani www.funtrade.net pričakujemo vaše sporočilo na telefonsko številko: 059 340 400, na elektronski naslov: [email protected] ali na naslov: Spletna trgovina, Funtrade d.o.o., Usnjarska cesta 16c, 1275 Šmartno pri Litiji.

 

10. ODSTOP OD NAROČILA PRED DOSTAVO


V primeru napake pri naročanju preko spletne strani www.funtrade.net lahko uporabnik naročilo prekliče s klicem na telefonsko številko 059 340 400 ali pisno na e-mail naslov: [email protected]

11. Izključitev odgovornosti
Ponudnik si pridržuje pravico onemogočiti spletno stran ali onemogočiti dostop do nje zaradi tehničnih ali drugih težav in vzdrževanja, kar pomeni tudi onemogočenje ali oviro za uporabo spletne trgovine. Ponudnik ni odgovoren za povrnitev morebitne škode ali stroškov, ki jih ima uporabnik zaradi prenehanja, nedelovanja ali ovir pri delovanju spletne strani. Ponudnik ne zagotavlja točnosti, popolnosti in pravilnosti vsebine, objavljene na spletni strani, niti ne prevzema odgovornosti za škodo, ki bi jo utegnil utrpeti uporabnika zaradi zanašanja na objavljeno vsebino.

Ponudnik ne odgovarja za škodo, ki utegne nastati na uporabnikovi strojni opremi, programski opremi ali druge opreme zaradi uporabe spletne strani. Uporabnik mora zagotoviti ustrezno zaščito opreme (antivirus itd.) pred dostopom do in uporabo spletne strani.

Uporabnik mora zagotoviti ustrezno varnost in zaupnost podatkov, ki se uporabljajo za prijavo na spletni strani (e-poštni naslov in geslo). Ponudnik ne odgovarja za škodo, ki bi utegnila nastati uporabniku zaradi nepooblaščenega razkritja ali uporabe podatkov za registracijo.

12. Uporaba prava in pristojnost
Pravna razmerja med uporabniki spletne strani in ponudnikom se urejajo s predpisi Republike Slovenije. Morebitne spore bodo uporabniki in ponudnik reševali po mirni poti, v kolikor to ne bo mogoče, bodo za reševanje sporov pristojna sodišča Republike Slovenije, in sicer po vsakokratnem sedežu ponudnika. Ponudnik ne priznava nobenega izvajalca izvensodnega reševanja sporov. 

Povezava do platforme za spletno reševanje potrošniških sporov 

13. Končne določbe
Neveljavnost katere koli določbe teh pogojev poslovanja, ne glede na razlog neveljavnosti, ne povzroči neveljavnosti teh splošnih pogojev kot celote. V takem primeru se neveljavna določba šteje za nezapisano, medtem ko ti splošni pogoji še naprej ostanejo v veljavi, brez neveljavne določbe.

V primeru, da so določbe teh pogojev poslovanja v nasprotju z določili posamične pogodbe med uporabnikom in ponudnikom, veljajo določila posamične pogodbe.

 

11. UPORABA OGLAŠEVANJA NA DRUŽBENIH OMREŽJIH

Oglaševanje na družbenih omrežjih

Podjetje Funtrade d.o.o. uporablja platforme družbenih omrežij, kot sta Instagram in Facebook, za prikazovanje oglasov svojim strankam.
Oglasi se lahko prikazujejo na osnovi različnih parametrov, kot so uporabniški interesi, demografski podatki, zgodovina brskanja, in drugi podatki, ki so na voljo preko teh platform.

Uporaba osebnih podatkov

Za ciljanje oglasov na teh platformah lahko uporabljamo podatke, ki ste nam jih posredovali, kot so e-poštni naslov, telefonska številka, ali drugi podatki, ki jih lahko povežemo z vašim profilom na teh platformah.
Platforme, kot so Instagram, Facebook, Google Ad Words, MailerLite lahko prav tako uporabljajo svoje podatke in algoritme za boljše ciljanje oglasov na osnovi vaših dejavnosti in interesov.

Privolitev in upravljanje nastavitev

S sprejetjem teh splošnih pogojev poslovanja se strinjate z uporabo vaših podatkov za namen ciljanja oglasov na Instagramu in Facebooku.
Imate pravico upravljati svoje nastavitve zasebnosti in oglasov na teh platformah, kar lahko storite preko svojih uporabniških nastavitev na Instagramu in Facebooku.

Odgovornosti in omejitve

Funtrade d.o.o. ne prevzema odgovornosti za vsebine tretjih oseb, ki se lahko pojavijo v oglasih na teh platformah.
Prav tako ne zagotavljamo, da bodo oglasi vedno dosegli želeno ciljno publiko ali da bodo rezultati oglaševanja vedno skladni s pričakovanji.

Spremembe in posodobitve

Podjetje Funtrade d.o.o. si pridržuje pravico do sprememb tega določila brez predhodnega obvestila. Vse spremembe bodo objavljene na naši spletni strani in začnejo veljati takoj ob objavi.


Splošni pogoji veljajo od  4. 1. 2013.


Ponudnik:
Spletna trgovina, Funtrade d.o.o.

Brezplačna dostava velja le v območju Republike Slovenije.